Przedawnienie kredytu – kiedy następuje?

Przedawnienie kredytów pozwala uniknąć konsekwencji związanych z niespłaconymi zobowiązaniami. Kiedy mamy do czynienia z przedawnieniem roszczeń bankowych? Dowiesz się z tego artykułu.

Na czym polega przedawnienie kredytu?

Z przedawnieniem pożyczki bankowej mamy do czynienia wtedy, kiedy kredytobiorca zaprzestaje uiszczania rat kredytu. W tej sytuacji bank może podjąć odpowiednie działania względem dłużnika w ściśle określonym czasie. Jeśli termin ten zostaje przekroczony, nie może on żądać od kredytobiorcy spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Po ilu latach przedawnia się kredyt?

To, kiedy kredyt ulegnie przedawnieniu, zależy od tego, czy jest on związany z prowadzeniem działalności fizycznej, czy też został zaciągnięty przez osobę prywatną. W tym pierwszym przypadku termin przedawnienia roszczeń będzie wynosił 3 lata, w drugim zaś 6. Poniżej sprawdzisz, po jakim czasie dojdzie do przedawnienia pożyczki w zależności od jej rodzaju.

Termin przedawnienia, a rodzaj pożyczki

·      Umowa kredytu bankowego -3 lata.

·      Umowa pożyczki prywatnej - 6 lat.

·      Karta kredytowa – 3 lata.

·      Pożyczka w firmie pozabankowej – 3 lata.

·      Debet na koncie – 2 lata.

Warto być świadomym, że zgodnie z kodeksem cywilnym przedawnienie kredytów nie może być ani skrócone, ani przedłużone przez kredytodawcę. W praktyce oznacza to, że nie może on wpisać do umowy kredytowej dłuższego terminu przedawnienia kredytu, niż wynika to z ustawy.

Co ważne do obowiązków sądu należy sprawdzenie czy roszczenia majątkowe wierzyciela przeciwko dłużnikowi są dalej aktualne. Ma to chronić konsumenta jako słabszą stronę postępowania prawnego.

Różnice związane z przedawnieniem kredytu hipotecznego a konsumenckiego

Obecnie hipoteka jest preferowanym przez bank zabezpieczeniem spłaty kredytu. Wynika to z faktu, że w przypadku opóźnień w spłacie zadłużenia bank zgodnie z prawem może doprowadzić do licytacji nieruchomości, chcąc odzyskać pożyczone środki. Co istotne w przypadku kredytów hipotecznych przedawnieniu mogą ulec jedynie odsetki.

 W przypadku kredytów gotówkowych do kwoty 255.550 zł udzielanych zarówno przez banki, jak i instytucje pozabankowe z przedawnieniem mamy do czynienia po okresie 3 lat. W tym przypadku przedawnieniu ulega całość zobowiązań finansowych w tym kwota, na jaką został udzielony kredyt, jak i odsetki.

Przedawnienie kredytu a BIK i BIG

Należy pamiętać, że przedawnienie długu, a jego umorzenie to dwie osobne kwestie. Choć za sprawą przedawnienia dłużnik nie musi zwrócić pożyczonych środków wierzycielowi, to jednak informacja o jego zobowiązaniu z pewnością trafi do Biura Informacji Kredytowej lub do Biura Informacji Gospodarczej.

BIK a przedawnienie kredytu

Do zadań BIK-u należy przechowywanie informacji na temat terminów spłat pożyczek oraz kredytów udzielanych zarówno osobom prywatnym, jak i firmom. Informacje te są przekazywane jednakowo przez banki, jak i instytucje pozabankowe. Informacja o zobowiązaniu pojawia się wraz z jego zaciągnięciem i zostaje usunięta wraz z dokonaniem spłaty. W przypadku zaległości powyżej 60 dni dane te mogą być przetwarzane maksymalnie przez okres 5 lat, a następnie zostają przekazane do bazy badań statystycznych, gdzie będą przechowywane przez 12 lat.

Przedawnienie kredytu a BIG

Zadaniem Biur Informacji Gospodarczej jest gromadzenie danych odnośnie do terminowych płatności za rachunki, faktury i inne należności. Chcąc udostępnić w BIG dane dłużnika, wierzyciel powinien się upewnić wcześniej, czy istnieją ku temu przesłanki, czyli należność wyniosła minimum 200 zł, dłużnik otrzymał wezwanie do spłaty zobowiązań 30 dni po terminie spłaty, a także czy minął miesiąc od czasu wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty z wyraźną informacją, że w przypadku nieuiszczenia należności jego dane zostaną przekazane do BIG.

W przypadku, gdy dłużnik nie dokona spłaty długu, to jego dane będą udostępnione w BIG przez okres 6 lat oraz następnie usunięte.

To, co istotne informacje o przedawnionym kredycie wpłyną negatywnie na naszą zdolność kredytową. Chcąc wyczyścić swoją historię w BIK, czy też BIG warto spłacić swoje zadłużenie lub też poczekać, aż udostępnione przez wierzyciela dane zostaną usunięte zgodnie z terminem określonym w przepisach.

Zobowiązania banku, czy mogą się przedawnić?

Warto pamiętać, że umowa kredytowa dotyczy nie tylko kredytobiorcy, ale również banku.  Do zobowiązań wierzyciela należy między innymi wypłata wszystkich transz kredytu, oddanie części prowizji po wcześniejszej spłacie zadłużenia, czy też zwrot środków wynikających z nieuprawnionej kary, czy opłaty z konta dłużnika. W przypadku, gdy klient banku nie upomni się o zwrot środków w ciągu 3 lat to zobowiązania, że strony banku ulegną przedawnieniu.

Warto pamiętać, że przedawnienie nie jest tym samym co wygaśnięcie długu. Do czasu formalnego unieważnienia zobowiązań przez sąd wierzyciel ma prawo domagać się jego spłaty.

Obecnie sytuacja, kiedy to bank rezygnuje z dochodzenia spłaty kredytu czy pożyczki należy do rzadkości. Wynika to z narzędzi, jakie posiada, takich jak możliwość windykacji, ugoda, czy też skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, które umożliwiają odzyskanie długu przed jego przedawnieniem. Należy również pamiętać, że nawet jeśli nasze zobowiązania ulegną przedawnieniu to poprzez wpisy w bazie BIK lub BIG nasza wiarygodność finansowa jako kredytobiorcy znacząco się obniży.

Kontakt

Dane adresowe BillBird S.A. | Dojazd
Ul. Wielicka 28b bud.C, 30-552 Kraków
tel. +48 12 293 33 34
fax. +48 12 293 33 01
Formularz kontaktowy
Zasady przetwarzania danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym określone zostały w Informacji dot. Ochrony Danych Osobowych
Mapa dojazdu